Spracovanie osobných údajov pre marketing

Barbora Timková, Kráľov Brod 241, 925 41, barborkinatruhlica@gmail.com - Korešpondenčná adresa Barbora Timková, Jantárová cesta 21, 929 0, Dunajská Streda, ako prevádzkovateľ osobných údajov, v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje („OÚ“) budú spracované prevádzkovateľom za účelom:

prieskum trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa – právny základ spracovania OÚ je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia), poskytnutie OÚ na tento účel a právny základ spracúvania je dobrovoľný, na základe vopred udeleného súhlasu zo strany dotknutej osoby.
Následkom neudelenia súhlasu a neposkytnutia OÚ je nemožnosť zúčastniť sa prieskumu trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa a nemožnosť zaslať predbežnú objednávku na služby/ tovar prevádzkovateľa. OÚ nebudú poskytnuté žiadnym príjemcom, ani tretím stranám.

Dotknutá osoba má právo voči prevádzkovateľovi:

na prístup k OÚ,
na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania OÚ,
namietať proti spracúvaniu OÚ,
na prenosnosť OÚ,
kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa ktorýmkoľvek spôsobom z nižšie uvedených:
Adresa pre poštový styk: Barbora Timková, Jantárová cesta 21, 929 01, Dunajská Sterda
Telefónne číslo/ sms: 0940 566 145
E-mail: barborkinatruhlica@gmail.com
podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
Osobné údaje budú uchované po dobu trvania prieskumu trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.